Zoeken in deze blog

dinsdag 11 februari 2014

Websites voor leesbevordering vergeleken

Mijn oud-collega Julienne van den Heuvel vergeleek voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), waar ze werkt, 'achttien lees- en mediawijsheidbevorderende websites jeugd':
4you! (Probiblio)
Aangepast Lezen (Stichting Aangepast Lezen)
Bibliotheek.nl (apps en spreekbeurten en werkstukken, Stichting Bibliotheek.nl)
Boek1boek (Limburse bibliotheken)
Boekenzoeker (Stichting Lezen NL en Vl., Ned. Taalunie)
Entoen.nu (Stichting entoen.nu)
Fictiedossier (Rijnbrink Groep i.o.v. Overijsselse bibliotheken)
Jeugdbieb (HKA-Culturele IT & Consultancy, oorspr. bibliotheek Oss)
Leesfeest (Stichting Leesfeest)
Leeskr8! (bibliotheken A'dam, R'dam, Den Haag en Utrecht)
Leesplein/Jongerenliteratuurplein (Stichting Bibliotheek.nl)
Lezen voor de lijst (Rijksuniversiteit Groningen)
Makkelijk Lezen Plein (ProBiblio)
Mediasmarties (Min. van OCW/VWS)
Mijn Kind Online (Kenniscentrum Jeugd en Media)
NBD Biblion (bedrijfssite) en
Scholieren.com (bedrijfssite).

Op 23 januari werd het rapport gepresenteerd: Gebundeld aanbieden van content jeugd.
Daarom hield Bea Ros een interview met haar, dat op Leesplein is te vinden en waaruit blijkt dat Julienne van den Heuvel zich diplomatiek kan uitlaten. Op de vraag, 'Zou het dan niet beter zijn om één grote overkoepelende website te maken?', komt dit antwoord:
'Het gaat er vooral om ervoor te zorgen dat je de krachten bundelt door gebruik te maken van ieders eigenheid. Door meer samenwerking kan het aanbod voor gebruikers transparanter worden. Voor de gebruiker telt vooral de vindbaarheid en bruikbaarheid van de informatie en minder de organisaties of collecties die daarachter schuilgaan. Dat is iets waarmee we rekening moeten houden.'
En:
'Alle achttien websites samen bieden een tamelijk volledig aanbod zonder noemenswaardige hiaten. Ze zijn allemaal gericht op bevorderen van lezen en mediawijsheid. Daarnaast vullen de websites elkaar aan in een aantal specifieke doelstellingen. Wel zag ik de nodige overlap. Diverse websites bedienen dezelfde doelgroep en veel bieden dezelfde informatie.'

Maar even goed antwoordt ze op de opmerking 'Tien van de achttien websites die je hebt vergeleken zijn afkomstig van de Bibliotheken. Dat klinkt niet heel efficiënt':
'Dat klopt. Het is echt jammer dat iedereen telkens het wiel opnieuw uitvindt en op verschillende plekken deels hetzelfde werk doet. Voor de gebruiker betekent het bovendien een versnipperd en weinig transparant aanbod.'
Waar ze wijselijk niet op ingaat is dat die versnippering te maken heeft met de organisatie van gedecentraliseerd bibliotheekland, die ruimte bood en biedt voor lokale initiatieven, vaak van bibliotheekmedewerkers die vonden dat het landelijk aanbod tekort schoot, en/of van bibliotheekinstellingen die zichzelf op de kaart wilden zetten.

Het doel van het SIOB is streven naar 'meer onderlinge afstemming'. Of, in de taaie taal van beleidsmakers: 'Met het project Collectie jeugd in context wil het SIOB invulling geven aan het contextualiseren van de content jeugd.' (Zie hier.)
Als ik het goed begrijp wordt met contextualiseren bedoeld: 'informatie met elkaar verbinden en daarmee een rijk en verrijkt aanbod creëren op allerlei gebied'. Of: door 'verschillende jeugdliteraire bronnen aan elkaar te koppelen kunnen zij elkaar versterken, waarmee een overzichtelijk aanbod wordt geboden'.
Contextualiseren, content jeugd, jeugdliteraire bronnen... ach, we komen er wel.

Hier is de conclusie van het rapport:

'Deze analyse biedt enerzijds een overzicht van wat de geselecteerde lees- en mediawijsheidbevorderende websites afzonderlijk te bieden hebben, anderzijds brengt het hun gezamenlijke aanbod in kaart: het laat zien wat er voorhanden is aan lees- en mediawijsheidbevorderende producten voor de jeugd van 0-18 jaar. Juist dit gezamenlijke aanbod is van belang voor de contextualisering van de collectie jeugd. Het aanbod van de 
websites gezamenlijk is tamelijk volledig te noemen; hierin zijn geen noemenswaardige hiaten aan te wijzen. 

Zoals uit de analyse naar voren komt, valt er in dit gezamenlijke aanbod overlap aan te wijzen voor wat betreft de verschillende leeftijdscategorieën binnen de doelgroep 0-18 jaar, de geboden producten en een aantal doelstellingen. 
Naast een aantal gezamenlijke doelstellingen van lees- en mediawijsheidbevorderende aard, vullen de websites elkaar aan voor wat betreft een aantal specifieke doelstellingen. 
Daardoor is elke in het onderzoek betrokken website uniek. Elke website draagt op eigen specifieke wijze bij aan het geheel en de websites samen informeren de gebruiker adequaat op het gebied van jeugdliteraire leesbevordering en mediawijsheid. 

Voor een optimale contextualisering van content jeugd is het echter wenselijk dat de betrokken websites (beter) onderling met elkaar afstemmen en daarbij ieders unieke functie benutten. Contextualisering is hierbij het sleutelwoord. Het afstemmen van het aanbod schept duidelijkheid voor de gebruiker; voor de aanbieders is er het voordeel van efficiëntie. 

Het samen werken aan contextualisering door de diverse betrokkenen kan op het vlak van gedeelde doelstellingen, de diverse leeftijdscategorieën binnen de gezamenlijke doelgroep en het gezamenlijke aanbod. Daarnaast lijkt het zinvol om na te gaan waar de informatiebehoefte ligt bij kinderen, jongeren en hun intermediairs en waaraan zij meerwaarde toekennen. Ook de wijze waarop deze groep bereikt kan worden, is interessant en van belang. Een en ander is te bereiken met een gezamenlijke communicatiestrategie.'

Let op de wens betreffende vervolgonderzoek in de laatste alinea: 'het lijkt zinvol om na te gaan waar de informatiebehoefte ligt bij kinderen, jongeren en hun intermediairs en waaraan zij meerwaarde toekennen'.

Ik ben benieuwd of die 'gezamenlijke communicatiestrategie' er ooit komt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten