Zoeken in deze blog

donderdag 15 september 2022

Déjà vu: school en bibliotheek

De Nederlandse regering wil dat het basisonderwijs beter onderwijs in basisvaardigheden gaat geven. Ik schreef er eerder over. Omdat doel te bereiken zijn gesprekken gaande met o.a. de openbare bibliotheken, en op regeringsniveau gebeurt dat dan met de Vereniging Openbare Bibliotheken.
 
De uitkomst van die gesprekken is op de website van die vereniging helder samengevat.

Scholen zoeken ondersteuning bij aanpak digitale geletterdheid
 
Het ministerie van OCW heeft het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, waaronder ook de bibliotheeksector, over het masterplan basisvaardigheden. Centraal in deze gesprekken stond de vraag: ‘wat heeft het onderwijs nodig om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te kunnen geven?’. De uitkomsten zijn door het ministerie gebundeld in de publicatie: Verslag van gesprekken met het onderwijsveld over het masterplan basisvaardigheden.
Leraren waarderen structurele samenwerking met bibliotheek


Uit de gesprekken blijkt dat meer aandacht voor leesmotivatie en leesplezier noodzakelijk is. Een passende en toegankelijke collectie is hiervoor een randvoorwaarde. Leraren noemen de structurele samenwerking met de lokale bibliotheek als meest gewenste optie voor het aanleggen, onderhouden en uitlenen van een collectie op school. Leraren geven aan dat bibliotheken hen hierin ontzorgen. Er wordt gepleit te werken met een vaste leesconsulent van de bibliotheek. Als knelpunt geven scholen aan dat het aanbod per bibliotheek verschilt, waardoor het niet altijd duidelijk is wat een bibliotheek kan bieden. Daarnaast is er niet altijd budget om de ambities van de bibliotheek op school te realiseren.

Scholen zoeken ondersteuning bij aanpak digitale geletterdheid

Veel bestuurders, schoolleiders en leraren gaven aan dat zij graag meer met digitale geletterdheid willen doen, maar dat dit lastig is met de huidige bezetting op hun scholen. Daarnaast geven veel leraren aan nog niet precies te weten wat het leergebied digitale geletterdheid inhoudt. Externe ondersteuning is gewenst, maar nog niet altijd even gemakkelijk in te schakelen. De externe hulp is volgens de geïnterviewden nu voornamelijk tegen betaling beschikbaar bij commerciële aanbieders. Leraren en schoolleiders geven aan erg geholpen te zijn met goede, praktische voorbeelden en een centraal expertise/informatiepunt over digitale geletterdheid.
 
Bibliotheken belangrijke partner

De VOB ziet in de publicatie de bevestiging dat bibliotheken worden gezien én betrokken als belangrijke partner in het basisplan vaardigheden. Het ministerie van OCW heeft de bibliotheek op school dan ook opgenomen als bewezen methode voor de verbetering van basisvaardigheden.

Tot zo ver.
Je zal, net als ik, al decennia lang aandacht moeten hebben voor de relatie tussen bibliotheken en scholen  om een déjà vu te krijgen. Dit is allemaal niet nieuw. Bij mij komen herinneringen boven aan de bloei van het openbaar bibliotheekwerk en het schoolbibliotheekwerk in de jaren '70 en '80. Nagenoeg dezelfde doelen.
Bezuinigingen maakten daaraan later een einde, ook al zijn er op veel plekken nog goede contacten tussen bibliotheken en basisscholen.

Maar wellicht lijkt het voor dertigers (zoals onze minister) wél nieuw. 
Er is ook iets veranderd. Leerkrachten lezen nog minder dan toen, de werkdruk (registratiedruk) is toegenomen, de groepen tellen meer 'uitdagende' leerlingen. De condities voor leesbevordering op school zijn er niet op vooruit gegaan.

Ik wens alle betrokkenen veel succes met de herontdekking van wat bibliotheken en scholen samen tot stand kunnen brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten